Szukaj

Regulamin

REGULAMIN
SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów i usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych i e-book za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: shero-magazine.shoplo.com

§ 1
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Właściciel sklepu – Małgorzata Zmaczyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZMACZNEGO Małgorzata Zmaczyńska z siedzibą w Wieży 59d, 59-620 Gryfów Śląski, NIP 6161565271, REGON 380812870.
2. Sprzedawca - Małgorzata Zmaczyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZMACZNEGO Małgorzata Zmaczyńska z siedzibą w Wieży 59d, 59-620 Gryfów Śląski, NIP 6161565271, REGON 380812870.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela sklepu dostępny pod adresem: shero-magazine.shoplo.com, umożliwiający zakup towarów za pomocą sieci Internet.
6. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
8. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów oraz korzystania z publikacji elektronicznych.
2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3
Warunki techniczne
1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klienta);
2. Właściciel sklepu informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: sheromagazyn@gmail.com

§ 4
Warunki formalne
1. Klientem może być posiadająca miejsce zamieszkania bądź miejsce siedziby na terenie RP:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
5. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:
a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 5
Zamówienia
1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
a) wybór jednej lub kilku pozycji produktów: e-book poprzez opcję „dodaj do koszyka”;
b) wybór polecenia „Przejdź do kasy”;
c) wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
d) wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
e) wybór metody i dokonanie płatności;
2. Dokonanie płatności postępuje drogą elektroniczną. Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Właściciela Sklepu poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika (Tpay.com lub PayPal).
3. Realizacja zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego odpowiedniej wpłaty oraz po otrzymaniu przez Właściciela Sklepu od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, automatycznie zostanie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Wiadomość zawiera unikalny link, który po kliknięciu daje możliwość zapisania E-booka na urządzeniu Zamawiającego.
4. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
5. Link do E-booka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego jest aktywny przez 72 godziny od momentu realizacji zamówienia. Zamawiający ma więc 3 dni na pobranie e-booka na swoje urządzenie.
6. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.
7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.
§ 6
Ceny i metody płatności
1. Wszystkie ceny produktów dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.
2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie poprzez serwis płatności internetowych PayPal, zarządzany przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu bądź poprzez serwis płatności internetowych Tpay.com, zarządzany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, realizujący płatności na rzecz Małgorzaty Zmaczyńskiej.
3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowych wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
4. W związku z realizacją złożonego zamówienia właściwy Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.


§ 7
Wymagania techniczne do korzystania z publikacji elektronicznych
1. Każda publikacja elektroniczna i e-book opatrzona jest informacją o dostępnym formacie, w jakim doszło do zapisania informacji w pliku (np. PDF, MOBI, EPUB, MP3).
2. Przed zamówieniem publikacji elektronicznej/e-book Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik zawierający publikację elektroniczną/e-book, obsługuje format w jakim publikacja została zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.
3. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: sheromagazyn@gmail.com

§ 8
Licencja
1. E-book jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego, a tym samym jest objęty autorskim prawami majątkowymi.
2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej/e-book na własnych nośnikach pamięci.
3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów publikacji elektronicznej w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne i zwroty
1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sheromagazyn@gmail.com
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Kupującemu przysługują prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
  6. Shoplo s. z o.o., ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, NIP: 5213630420
  7. FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393
  8. INFAKT Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, NIP: 9452121681

Realizacja powyższych praw, zgodna z opisanymi w art. 16 – 21 RODO, jest możliwa po wcześniejszym kontakcie pod adresem: . Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych z powyższych uprawnień, jeśli realizacja danego uprawnienia byłaby sprzeczna z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Powyższe podmioty są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Produkty elektroniczne. Podczas zakupu produktu elektronicznego wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, która zawierana jest na podstawie regulaminu. Dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Faktury. Jeżeli Kupujący w toku składanie zamówienia, wyrazi wolę otrzymania faktury, wówczas dane Kupującego będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tej sytuacji jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej i będą przetwarzane przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Administratorowi danych osobowych w zakresie adresu e-mail. Dane zostają zapisane w bazie systemu Fresh Mail i przechowywane są w niej przez cały okres przesyłania do Kupującego newslettera. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy zostanie podjęta decyzja o zamknięciu newslettera albo gdy Kupujący zrezygnuje z jego otrzymywania.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2019r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów